Úvod

V našej spoločnosti si vážime súkromie našich zákazníkov a zaviazali sme sa chrániť ich osobné údaje v súlade s Nariadením GDPR a slovenskými zákonmi. Tento dokument vás informuje o tom, ako spracovávame a chránime vaše osobné údaje.

Identifikácia správcu údajov

Správcom vašich osobných údajov je Bullseye Defense Club.

Aké údaje zhromažďujeme

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii, objednávke alebo v rámci komunikácie s nami, vrátane mena, adresy, e-mailu a telefónneho čísla.

Účel spracovania údajov

Osobné údaje spracovávame výhradne na účely:

  • Vykonávania zmluvy a poskytovania služieb.
  • Komunikácie s vami.
  • Marketingových a reklamných aktivít, ak ste nám poskytli súhlas.
  • Zlepšovania našich služieb a webovej stránky.

Právny základ spracovania

Spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, pre potreby plnenia zmluvy, pre splnenie právnych povinností, alebo na základe oprávnených záujmov spoločnosti.

Bezpečnostné opatrenia

Zaviedli sme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zničením alebo inou neoprávnenou manipuláciou.

Prenos údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám, ak je to nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb, alebo ak to vyžaduje zákon. Vždy zabezpečíme, aby tretie strany dodržiavali rovnaké štandardy ochrany údajov.

Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania. Môžete tiež vzniesť námietku proti spracovaniu údajov a požiadať o prenos údajov. Na všetky žiadosti odpovieme v súlade s GDPR.

Zmeny zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme čas od času aktualizovať. Najnovšiu verziu nájdete na našej webovej stránke.